Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

"V koreninah je moč za rast"

četrtek, 6. oktober 2022

08:45 – 09:30 Registracija
Sponzor registracije
09:30 – 10:00

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov
mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
10:00 – 10:20

Novosti v zakonodaji - usmeritve

Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance
Pregled aktualnih novosti v zakonodaji. 
10:20 – 11:05

DDPO spremembe za leto 2022 iz prakse

mag. Saša Jerman, Jerman&Bajuk d. o. o.

Obremenitev pravnih oseb z davkom od dohodkov pravnih oseb bo za leto 2022, kljub nespremenjeni nominalni davčno stopnji realno popustila. K temu bodo prispevale nove davčne olajšave, pa tudi hitrejše davčno priznavanje začasno davčno nepriznanih odhodkov iz slabitve poslovnih terjatev, davčno priznavanje vseh rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Ključni izziv bodo popolnoma nove olajšave za zeleni in digitalni prehod. Vse to in ostale podrobnosti novele ZDDPO-2S bodo predstavljene na kongresu izvajalcev računovodskih storitev.

11:05 – 11:15

Sponzorsko predavanje MICOPY d. o. o.:  Dokumentni sistem - "To naš ERP že vse omogoča" - pa je to res?

Tomaž Špendal,  Micopy d.o.o.
11:15 – 11:20

Minutke za zdravje

Patricija Pangeršič, influenserka
11:20 – 12:10

Predvidene spremembe dohodnine in vpliv na obdavčitev kapitala

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d. o. o.
Vlada s 1. 1. 2023 predvideva spremembe Zakona o dohodnini. Preverili bomo, katere so te spremembe na področju obdavčitve fizičnih oseb na letnem nivoju: nižja osebna olajšava, uvajanje novega najvišjega razreda obdavčitve itd. Poseben poudarek bomo namenili vplivu sprememb na obdavčitev kapitala, ki je med lastniki kapitala povzročil buren odziv. Pregledali pa bomo tudi spremembe na področju obdavčitve "normirancev": fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (samostojni podjetniki, samostojni športni delavci, ...), ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih stroškov.
12:10 – 12:20

Sponzorsko predavanje DATALAB SI d. o. o. in TELEKOM Slovenije d.d.: Varna digitalna prihodnost računovodstva

Senka Šrot, svetovalka za Pantheon rešitve, Datalab SI d.o.o. in Matija Lipar, produktni vodja za napredne digitalne rešitve, Telekom Slovenije d.d.
12:20 – 14:10 Kosilo v penzionski restavraciji

14:10 – 15:00

Evidenca zabilančnih sredstev in obveznosti 

mag. Andreja Mušič, Zveza RFR
Čeprav je podlaga za pripoznavanje zabilančnih postavk jasna, ostaja večna dilema računovodij vsebina postavk, ki sodijo v zabilančno evidenco. Za pravilno umestitev zabilančno evidenco ter poslovne dogodke v tej zvezi v računovodske izkaze, moramo najprej izhajati iz tistih poslovnih dogodkov, ki terjajo pripoznanje v bilančni evidenci. Torej med sredstvi in obveznostmi. Šele če sredstva in obveznosti ne izpolnjujejo pogojev za pripoznanje v bilanci stanja, bodo pa verjetno vodila do gospodarskih koristi (bodisi prilivov ali odlivov), jih pripoznamo v zabilančni evidenci. Zabilančna evidenca pa ni namenjena analitičnemu členjenju ali podobnim evidencam, če navedeni pogoji niso izpolnjeni.

15:00 – 15:10

Sponzorsko predavanje SAOP d. o. o.: Katero super moč ima superjunak?

Uroš Leban,  direktor prodaje in marketinga v skupini SAOP 

15:10 – 16:00

Aktualni izzivi evidentiranja in vrednotenja zalog

Marija Tomc Muc, Bonus akademija d. o. o. 

Evidentiranje, vrednotenje in računovodenje zalog je predvsem v proizvodnih, pa tudi v trgovskih podjetjih eden večjih izzivov, še posebej, če je funkcija računovodstva zaupana zunanjim računovodskim strokovnjakom. Zavedati pa se moramo, da je pravilno vrednotenje zalog temelj za ustrezne kalkulacije, računovodske izkaze in analize uspešnosti posameznih projektov in celotne organizacije. V prispevku bomo proučili nekaj najbolj pogostih in zapletenih poslovnih dogodkov v povezavi z zalogami predvsem v luči aktualnih razmer v poslovnem okolju. V proizvodnih podjetjih je eden večjih izzivov vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje, zato bomo pregledali teoretične metode vrednotenja ter nekaj praktičnih primerov dobre prakse vrednotenj zalog. Pogledali bomo tudi različne metode razknjiževanja zalog in vpliv posamezne metode na poslovni rezultat podjetja še posebej v inflacijskih razmerah. Nekaj pozornosti pa bomo namenili tudi vrednotenja zalog v trgovskih podjetjih. Poudarek celotnega prispevka bo na praktičnih primerih, aktualnih težavah in rešitvah, predvsem v primerih, ko računovodsko funkcijo opravlja geografsko ločen zunanji izvajalec storitev.

16:00 – 16:30 Odmor - mreženje s pokrovitelji in udeleženci

16:30 – 16:40

Sponzorsko predavanje PRONET, Kranj, d. o. o.: Vrnitev h koreninam - o pomembnosti medosebnih odnosov v poslu

Janez Vengušt, direktor projektov in digitalnih poslovnih rešitev, AccountingBox, Doroteja Burlak in Anja Timzoya

16:40 – 17:20

Zaposlovanje tujcev iz prakse

Anka Rode, Zavod RS za zaposlovanje
Aktualni izzivi delodajalcev pri zaposlovanju in delu tujcev:
- postopki zaposlovanja tujcev in kako se izogniti dolgotrajnim postopkom
- zaposlovanje na podlagi mednarodnih sporazumov o zaposlovanju tujcev in postopki ED na podlagi izdanih soglasij k ED
- dokazovanje in preverjanje izobrazbenih in drugih pogojev pri zaposlovanju tujcev
- prepoved zaposlovanja in dela tujcev
- izvajane storitev v RS in napoteni delavci v RS in napotovanje delavcev v tujino
19:00 – 21:00 Večerja, podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
Sponzor večernega sprejema in osvežitve 
21:00 - 21:10 Presenečenje večera:  
21:10 – 

Družabni večer: Marko Vozelj z glasbeno skupino Mojstripetek, 7. oktober 2022
09:00 – 10:00

Prijazno je biti prijazen - motivacijsko predavanje

Polona Požgan, Retorik d.o.o.
Motivacijsko predavanje vsebuje konkretne nasvete za boljšo komunikacijo s sabo in z drugimi. Izvedeno je na sproščen in duhovit način, v določenih delih z elementi stand-up komedije, saj si ljudje vsebine zapomnimo lažje in bolje, če so te prenesene v dobrem in pozitivnem vzdušju.
10:00 – 10:40

Obračun nadomestil pri obračunu plač

Ksenija Prosen, Rocon d. o. o.
Obračun plač je po eni strani izredno pomembno opravilo, ki izpolnjuje obveznost delodajalca, da zagotovi ustrezno plačilo za opravljanje dela, po drugi strani pa je izredno zahtevno opravilo, saj so obveznosti delodajalcev določene v različnih predpisih, ki se pogosto spreminjajo. Sistem je skozi leta izoblikoval prakso, ki se zaradi nejasne zakonodaje, različnih interpretacij in strokovnih mnenj, razlikuje med seboj.
Posebno poglavje pri obračunu plač predstavljajo nadomestila. Predvsem nadomestila za primer odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni, praznikov in dela prostih dni, ki bremenijo delodajalca. In ravno ta nadomestila so tista, ki zaradi nejasne zakonodaje dopuščajo veliko prostora za različno interpretacijo in s tem tudi različno prakso. V letošnjem letu je bila medijsko zelo odmevna afera obračuna nadomestil v farmacevtskem podjetju Lek. Ali to pomeni, da lahko pričakujemo več kontrol obračunavanja nadomestil in s tem tudi več ugotovljenih nepravilnosti?

10:40 – 11:40 Odmor
11:40 – 12:00

Nefinančno poročanje - danes in jutri

dr. Tatjana Stanimirović, Univerza v Ljubljani

Na podlagi Direktive o nefinančnem poročanju (Direktiva 2014/95/EU) je bila od leta 2018 v 70. c členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) dodana določba o obveznosti priprave izjave o nefinančnem poročanju v okviru poslovnega poročila. Obveznost velja za subjekte javnega interesa (družbe, s čigar vrednostnimi papirji se trguje na borzi, kreditne in zavarovane institucije, pokojninske sklade ter srednje in velike družbe, v katerih ima država ali občina prevladujoč lastniški delež), katerih povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500. Trenutno je v potrjevanju zaostrena verzija ti.i. Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju (2021/0104(COD), s katero se bo razširil nabor poslovnih subjektov, ki so zavezani objaviti nefinančne informacije. Tako bodo predvidoma od leta 2023 zavezana vsa velika podjetja, od leta 2026 pa tudi mala in srednja podjetja. 

12:00 – 12:50

Kdaj neopredmeteno sredstvo in kdaj strošek

Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d. o. o.
Rešitve za neopredmetena sredstva v zbirki SRS so skoraj v celoti enake rešitvam v zbirki MSRP. Odbor za mednarodne standarde računovodskega poročanja je v načrt dela za obdobje 2022- 2026 uvrstil neopredmetena sredstva. Uporabniki zbirke so v okviru javne razprave ugotavljali, da rešitve v tem standardu ne zadoščajo za računovodsko obravnavo sodobnih poslovnih modelov. V prispevku bomo predstavili trenutna pravila glede pripoznavanja neopredmetenih sredstev. Na primeru iz prakse se bomo opredelili do stroškov nastalih v postopku razvoja neopredmetenih sredstev. Opozorili bomo na nepravilnosti, ki imajo lahko tudi davčne posledice. In povsem na koncu še pogled v prihodnost – kakšne sprememb se obetajo na podlagi predlogov iz omenjen javne razprave v okviru zbirke MSRP. Tudi uporabniki zbirke SRS se srečujejo s podobnimi vprašanji.
Vsebina:
- Definicija neopredmetenih sredstev in pogoji za pripoznanje
- Pojavne oblike neopredmetenih sredstev – spletna stran, programska oprema, liste kupcev, ...
- Primer razvojnega projekta in usredstvenja stroškov
- Pogled v prihodnost - zaključki javne razprave v okviru zbirke

12:50 – 13:20

Sponzorsko predavanje NLB d.d.: Zeleno financiranje in digitalno poslovanje v NLB d.d.

Nataša Mištrafović, NLB d.d.
13:20 – 14:40 Kosilo v penzionski restavraciji
14:40 – 15:30

DDV - prodaja in montaža v tujini ter dobava in montaža tujca pri nas

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o.
Kadar dobavim opremo in jo montiram moram upoštevati DDV pravila države kjer izvedem montažo. Če je to izven Slovenije ni slovenskega DDV, se je pa treba pozanimati ali sem se dolžan registrirati za DDV v državi kjer izvedem montažo dobavljene opreme. Predavateljica vam bo prikazala kako posel izpeljati, če je dobava in montaža izven EU ali če sem v vlogi prejemnika računa. Opozorila vas bo tudi na vidik Intrastat poročanja, ki se razlikuje od DDV poročanja.

15:30 – 15:35

Zaključek 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa

Preberite še: 

Predavatelji na 24. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev >>
24. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev >>
Kotizacija >>
Namestitev >> 

Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca tukaj >>


V primeru, da izvedba Kongresa IRS v načrtovanem terminu v skladu s takrat veljavnimi predpisi, ne bo dovoljena, se bo program Kongresa izvedel v obliki več krajših seminarjev. 
Dogodki se bodo v tem primeru izvajali v Ljubljani med oktobrom in decembrom 2022, posnetki pa bodo objavljeni na zaprtih spletnih straneh.