Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Zborniki prispevkov preteklih kongresov

ZRS vsako leto izda zbornik prispevkov Kongresa, osrednjega dogodka ZRS. Zbornik vsebuje prispevke kakovostnih aktualnih strokovnih vsebin s priznanimi domačimi predavatelji. 

Zbornike kongresov lahko naročite:
- 24. in 25. kongres po ceni 39,69 € + DDV
- 23. kongres po ceni 36,00 € + DDV
- 21.-22. kongres po ceni 35,00 € + DDV
- 10.-20. kongres po ceni 30,00 € + DDV

Naročilo lahko oddate na elektronski naslov zrs@gzs.si.

e-Zbornik prispevkov 25. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2023
Naročilnica >>

 

 • mag. Tina Humar, Novosti v zakonodaji - usmeritve
 • Mihael Kranjc, Pregled sprememb in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov 2024
 • Tanja Bohl, Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Marija Tomc Muc, Izkušnje in izzivi pri koriščenju davčnih olajšav po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Tamara Kek, Aktualna stališča sodne prakse s področja urejanja delovnopravnih razmerij
 • Ksenija Prosen, Računovodska in davčna obravnava upravljanja terjatev
 • mag. Damijan Špes, 7 veličastnih
 • mag. Andreja Mušič, Računovodska obravnava poslov, ki jih organizacije sklepajo po spletu
 • Maja Šoba, Računovodstvo v dobi trajnostnih sprememb: Sledenje evoluciji poročanja
 • mag. Nataša Jovović, Katarina Muhič, Novosti in trendi na področju negotovinskega plačevanja - kje smo in kam gremo?
 • Irena Kamenščak, Čezmejno izvajanje storitev v luči novega ZČmlS-1
 • dr. Sanela Peresciutti, Komunikacija, odnosi, zaupanje in hiša


Zbornik referatov 1. Kongresa računovodskih servisov
, oktober 1999

 • dr. Marko Hočevar: Sodobna organizacija računovodskega servisa
 • dr. Šime Ivanjko: Pravna odgovornost računovodskih servisov do strank
 • dr. Boris Snoj: Management računovodskih storitev s poudarkom na trženju
 • okrogla miza z Ivanom Simičem: Prepletenost dela računovodskega servisa z delom davčnih svetovalcev

 

 Zbornik referatov 2. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2000

 • dr. Stanko Koželj: Zasnova sprememb slovenskih računovodskih standardov
 • dr. Boris Snoj: Zadovoljstvo odjemalcev in njegovo merjenje v računovodskih servisih
 • Predstavitev programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov
 • Predstavitev preizkusa znanja – izpita za ugotovitev in potrditev usposobljenosti za vodjo računovodskega servisa
 • Darja Karneža Sintič. Ugotavljanje nepravilnosti pri zavezancih v postopkih davčnega inšpiciranja za prvo polletje leta 2000
 • Miran Stanko: Računalniški programi v Windows okolju
 • Branko Voljč: eXact 2000 - nova generacija programske opreme za spremljanje in vodenje poslovanja v manjših in srednjih podjetjih

 

Zbornik referatov 3. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2001

 • Združenje računovodskih servisov v letu 2001
 • Siniša Mitrović: Nova davčna zakonodaja
 • dr. Janez Šinkovec: Pravno varstvo zavezancev v davčnem postopku
 • mag. Uroš Rožič: Pravno varstvo davčnih zavezancev z vidika pomoči neuki stranki v davčnem postopku
 • Andrej Šircelj: Učinkovito delovanje davčne uprave in spoštovanje pravic davčnih zavezancev
 • Darinka Pozvek: Prenos plačilnega prometa v banke in preoblikovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
 • dr. Ivan Turk: Spremembe Zakona o gospodarskih družbah v povezavi s spremembami Slovenskih računovodskih standardov
 • Nataša Belopavlovič: Predstavitev predloga Zakona o delovnih razmerjih
 • mag. Samo Hribar Milič: Dileme nove delovne zakonodaje
 • Marta Klampfer: Prenehanje delovnega razmerja
 • Miran Kalčič: Analiza nosilcev in izvajalcev prostovoljnega dodatnega zavarovanja po ZPIZ-1
 • Robert Bužan: Dileme in vprašanja obdavčitve in oprostitve pokojninskih zavarovanj
 • Register oseb, ki so pridobili listino GZS za uspešno opravljen izpit po Programu usposabljanja za vodjo računovodskega servisa

 

Zbornik referatov 4. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2002

 • Združenje računovodskih servisov letu 2002
 • mag. Jožko Čuk: Gospodarske razmere v Sloveniji, jeseni 2002
 • dr. Ivan Turk: Temelji rešitev v slovenskih računovodskih standardih
 • mag. Branko Mayr: Izkaz poslovnega izida z bilančnim dobičkom
 • Darinka Pozvek: Predlaganje letnih poročil poslovnih subjektov AJPES - s poudarkom na novostih pri gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Stane Valič: Uporaba določb Zakona o gospodarskih družbah za samostojne podjetnike posameznike
 • Osnutek računovodskega standarda za samostojne podjetnike posameznike - SRS 39
 • Mateja Vraničar: Novosti Zakona o davku na dodano vrednost
 • doc. dr. Etelka Korpič: Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Metka Penko Natlačen: Pomen in vloga Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Franc Mazi: Preprečevanje kršitev dobre poslovne prakse pri delu računovodskih servisov
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja s podzakonskimi akti – neuradno prečiščeno besedilo
 • Vladimir Balažic: Obligacijski zakonik - uporaba za računovodske servise s poudarkom na prikazu nove zakonske ureditve obresti
 • mag. Duša Vidanovič: Poslovna komunikacija

 

Zbornik referatov 5. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2003

 • mag. Mateja Mešl: Spodbude za dvig konkurenčne sposobnosti gospodarstva ob vstopu v EU s poudarkom na spodbudah za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Peter Grilc: Pravo Evropske unije in razmerje do slovenskega prava
 • Peter Poulsen: Računovodstvo v Evropski uniji danes in v prihodnosti
 • dr. Mihael Knaus: Predstavitev institucionalnih okvirov ter načina opravljanja dejavnosti vodenja poslovnih knjig za zunanje uporabnike v Republiki Avstriji
 • mag. Robert Horvat: Računovodski servisi v Sloveniji
 • prof. dr. Bojana Korošec, dr. Jožica Knez – Ridel: Problematika večkratnega računovodskega poročanja zaradi neusklajenih zunanjih potreb
 • mag. Aljoša Valentinčič: Stroški in koristi obstoječega sistema zbiranja in objavljanja računovodskih izkazov v majhnih družb
 • dr. Tatjana Horvat: Prostovoljna razkritja v letnem poročilu in njihova povezava z obveznimi razkritji s poudarkom na malih družbah
 • Mateja Vraničar: Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost zaradi vstopa Slovenije v EU
 • mag. Marjetka Štemberger: Sistem izmenjave podatkov na področju DDV po vstopu v EU
 • Milojka Kolar: Davčna reforma s poudarkom na obdavčitvi dohodkov fizičnih in pravnih oseb ter nepremičnin

 

Zbornik referatov 6. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2004

 • mag. Mateja Mešl: Strategija razvoja Slovenije – pogledi GZS na osnutek za javno razpravo
 • mag. Uroš Rožič: Pomembnejše novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – uvodni pogled
 • Nada Drobnič: Obdavčitev udeležbe v dobičku
 • Nada Drobnič: Sprememba davčnega obdobja
 • Barbara Guzina: Transferne cene in tanka kapitalizacija
 • prof. dr. Bojan Škof: Prikaz nekaterih novosti Zakona o davčnem postopku
 • Franc Polič: Novosti Zakona o davčnem postopku
 • Zvonko Špelko: Kratek pregled izvajanja davčnega nadzora v preteklosti
 • dr. Saša Prelič: Najpomembnejše spremembe ZGD – uvajanje evropske delniške družbe (SE) in njen vpliv na slovensko pravo gospodarskih družb
 • Silva Koritnik, Mitja Štendler: Mednarodni standardi računovodskega poročanja v okviru bilančnega prava EU in njihova uporaba v Sloveniji

 

Zbornik referatov 7. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2005

 • mag. Andrej Šircelj: Organiziranost računovodske dejavnosti v državah članicah EU
 • Romana Tomc-Lampič: Okoliščine ob nastajanju predloga Zakona o računovodski dejavnosti
 • dr. Peter Grilc: Teze Zakona o računovodski dejavnosti
 • dr. Šime Ivanjko: Odgovornost in zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov
 • Saša Jerman: Izzivi pri določanju davčne osnove gospodarskih subjektov v letu 2005 in pogled naprej
 • dr. Marjan Odar: Prenova Slovenskih računovodskih standardov
 • Silva Koritnik Rakela: Odloženi davki

 

Zbornik prispevkov 8. Kongresa računovodskih servisov,oktober 2006

 • Davčna reforma – namen in cilji posameznih predlogov davčnih zakonov
 • Saša Jerman: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
 • mag. Aleš Kobal:
  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o davku na dediščine in darila
 • Mateja Vraničar:
  • Zakon o davku na dodano vrednost
  • Zakon o davku na promet nepremičnin
  • Zakon o davku na vodna plovila
 • Ivan Simič: Predstavitev novega Zakona o davčnem postopku in sodelovanje davčne službe pri poenostavitvi dela za zavezance
 • mag. Dušan Pšeničnik: Novi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • mag. Cveto Stantič: Priprave gospodarstva na prevzem evra
 • dr. Aleksander Zadel:
  • Mandala - pesek v NIČ
  • Komunikacija - beseda v NIČ

 

Zbornik prispevkov 9. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2007

 • dr. Marjan Odar: Uporaba MSRP za gospodarske družbe, ki uporabljajo SRS ter dileme in možne rešitve pri uporabi SRS 1
 • mag. Mihaela Žuran: Terjatve in obveznosti za odložene davke – praktični primeri
 • Silva Koritnik Rakela: Analiza računovodskih izkazov
 • Beno Štern: Priložnosti računovodskih servisov pri finančnem načrtovanju in vodenju EU projektov
 • Tatjana Đukić: Preoblikovanje s.p. v d.o.o.
 • Romana Hieng: Uporaba nekaterih določb ZDDPO-2 v praksi
 • Branka Svilar Mugoša: Določitev kraja opravljanja storitev v skladu z določili ZDDV-1, najpogostejši problemi in dileme
 • Romana Tomc: Spremembe delovno pravne zakonodaje s poudarkom na predlaganih spremembah ZDR in novostih pri veljavnosti in uporabi kolektivnih pogodb
 • Mojca Prelesnik: Osebni podatki v računovodstvu
 • prof. Andrej Marušič: Stres: kako se izogniti bolezni

 

Zbornik prispevkov 10. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2008

 • Mira Roppa, Petra Mlakar: Davčne posledice prenehanja d.o.o. po skrajšanem postopku z vidika izvajanja ZDDPO-2 in ZDoh-2
 • Matjaž Logar: Predstavitev Zakona o udeležbi delavcev v dobičku s poudarkom na davčnih olajšavah
 • dr. Aleš Kobal: Prikrita izplačila dobička – kaj so, kako jih obravnavati iz računovodskega in kako iz davčnega vidika
 • Marjan Maček: Davčni vrtiljaki in druge sistemske utaje DDV - ugotovitve in aktivnosti DURS, priporočila davčnim zavezancem
 • Karmen Janežič: DDV v mednarodnih transakcijah in sodbe evropskih sodišč
 • mag. Tatjana Đukić: Novosti pri preoblikovanju s.p. v družbo v letu 2008
 • mag. Andrej Šircelj: Novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2008 s poudarkom na novih olajšavah (ZDoh-2, ZDDPO-2)
 • Silva Koritnik Rakela: Računovodsko poročilo kot sredstvo komunikacije med lastniki, poslovodstvom, računovodskim servisom in drugimi uporabniki
 • mag. Aleš Lisac: Kako uspešno prodajati računovodske storitve

 

Zbornik prispevkov 11. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2009

 • mag. Romana Logar: Storitve AJPES - prispevek k preglednejšemu in varnemu poslovnemu okolju
 • Branka Svilar Mugoša: Spremembe ZDDV-1 s praktičnimi primeri
 • Anton Vajngerl: Vloga računovodje pri pripravi razpisa Slovenskega podjetniškega sklada
 • Beti Božnar: Izdelava personalne mape za zaposlene
 • Dida Volk: Terjatve (upravljanje, zavarovanje, izvršba) - vloga računovodskega servisa
 • Silva Koritnik Rakela: Slabitve in krepitve sredstev v času krize
 • mag. Robert Kržišnik: Učinkovita raba časa in preprečevanje izgorelosti

 

Zbornik prispevkov 12. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2010

 • dr. Stanko Koželj: Predlog sprememb SRS 21 in SRS 22
 • Mateja Stopar: Odlog in obročno odplačevanje davčne obveznosti ter predvidene spremembe
 • mag. Samo Javornik: Spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe in vloga računovodstva
 • dr. Stanko Koželj: Vloga računovodskega servisa pri sprejemanju in spreminjanju računovodskih usmeritev
 • Tomaž Glažar: Spremljanje zalog materiala v računovodskem servisu
 • mag. Damijan Špes: Pravica do odbitka DDV pri obrnjenem davčnem bremenu
 • Mateja Vraničar: Sprejete in predvidene novosti v davčni zakonodaji
 • Franja Žokalj: Računovodski servis kot pomemben partner DURS - predstavitev sodelovanja in pogovor z udeleženci
 • Damjana Košir, Peter Pogačar: Predstavitev Zakona o malem delu in spremembe Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju
 • dr. Aleksander Zadel: Poti do sebe - temeljna načela samomotivacije in osebne odgovornosti

 

Zbornik prispevkov 13. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2011

 • mag. Uroš Novak: Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji
 • Ivana Rotim: Izkušnje uporabe davčnih blagajn v Republiki Srbiji

 • Okrogla miza: Kako uspešno preprečiti plačilno nedisciplino v Sloveniji

 • mag. Damijan Špes: Vpliv evropske sodne prakse s področja DDV na slovensko davčno prakso (delavnica)
 • Tomaž Glažar: Najpogostejše napake pri popisu sredstev in obveznosti (delavnica)
 • mag. Nataša Belopavlovič: Nadomestila in povračila stroškov dela (delavnica)
 • dr. Iztok Kolar: Forenzično računovodstvo – predstavitev
 • Polona Fink Ružič: Obvezno zavarovanje družbenikov in ustanoviteljev zavodov, ki so poslovodne osebe po uveljavitvi zakona o urejanju trga dela
 • mag. Andreja Bajuk Mušič: Predlagane spremembe računovodskih standardov ali kaj nas čaka v prihodnje?
 • dr. Zoran Milivojević: Čustva v poslovnem svetu

 

 Zbornik prispevkov 14. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2012

 • mag. Tamara Prezelj: Paket spremembe zakonodaje
 • mag. Tatjana Jovanović: Ali in komu je predlagani način pavšalne obdavčitve malih podjetij lahko koristen?
 • Sonja Šmuc: Je etika v poslu res poniknila?
 • Uroš Grošelj: Aktivnosti Davčne uprave RS na področju ugotavljanja izvora premoženja
 • mag. Dejan Petkovič: Obdavčitev transakcij z nepremičninami (delavnica)
 • Matic Grobelšek: E-računi za hitrejše in cenejše poslovanje (delavnica)
 • mag. Ivan Simič: Poslovanje z davčno ugodnimi območji (delavnica)
 • Barbara Guzina: Pomembnejši davčni vidiki izplačil nerezidentom – pravnim osebam
 • mag. Damijan Špes: Opredelitev kraja dobave blaga - verižni posli
 • dr. Živko Bergant: Vloga vodje računovodskega servisa s poslovodnega vidika
 • Saša Einsiedler: Vsakdo je lahko svoj coach

 

Zbornik prispevkov 15. Kongresa računovodskih servisov, oktober 2013

 • Igor Knez: Delovno pravna zakonodaja v praksi za računovodje
 • Barbara Guzina: Praktične izkušnje pri inšpiciranju transfernih cen
 • Matija Jamnik: Kako do svojega denarja tudi brez posredovanja sodišča?.
 • Maja Bohorič: Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih – smernice/priporočila in davčni vidik
 • Marija Tomc Muc: Kontrolni seznam za preverjanje dobre prakse v malih podjetjih
 • Miha Filipič: Direktna obremenitev kot način zavarovanja pred neplačili
 • mag. Vesna Reich: Letni razgovor: koristno orodje ali nujno zlo?
 • mag. Damijan Špes: Odprava napak na področju DDV - brez posledic?
 • mag. Jože Kaligaro: Poslovno-ekonomski vidiki analize računovodskih izkazov
 • dr. Vladimir Žumer: Arhiviranje računovodske dokumentacije s poudarkom na e-hrambi v digitalni obliki
 • Ksenija Benedetti. Poslovni protokol v strnjenih korakih

 

Zbornik prispevkov 16. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2014 

 • Franci Žgajnar: Davčna vprašanja v zvezi z računovodenjem opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin (DDPO, DDV, SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 13)
 • Marija Tomc Muc: Računovodstvo zalog in davčna vprašanja
 • mag. Tadeja Rupnik: Nova računovodska direktiva – predstavitev in prenos v slovensko zakonodajo
 • Jana Ahčin: Ustanovitev Finančne uprave Republike Slovenije
 • doc.dr. Jožko Peterlin: Računovodja mora nadzirati denarne tokove
 • Branka Svilar Mugoša: Davčna praksa glede popravka obračunanega DDV v skladu z 39. členom ZDDV-1
 • Aleš Juhart: Računovodske ocene - vloga in odgovornost računovodje in poslovodstva
 • Aleš Budja: Izvršba v Sloveniji in v EU s praktičnimi nasveti
 • Nataša Simčič: Pogled banke na ocenjevanje tveganj pri odobravanju naložb
 • Jelka Lekše in Majda Strel: Posebnosti računovodenja na kmetiji
 • Petra Majdič: Motivacijsko predavanje: Naša pot

 

Zbornik prispevkov 17. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2015 


 • mag. Janez Fabijan, Banka Slovenije: Predstavitev Enotnega kreditnega registra - projekt Banke Slovenije
 • Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.: Aktualni problemi na področju DDPO
 • Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.: Računovodska in davčna obravnava sprememb računovodskih usmeritev in popravkov bistvene napake iz preteklih let
 • Helena Polič Kosi, odvetnica: Dokumentacija, ki jo potrebuje delodajalec ob obisku delovnega inšpektorja in najpogosteje ugotovljene pomanjkljivosti
 • Primož Raktelj, MBA, Raktelj d.o.o.: Kako unovčevati terjatve, da ne bo treba vračati v stečajno maso? (primeri iz prakse)
 • dr. Jožko Peterlin, Smartfin d.o.o.: Finančni controling kot dodana vrednost za stranko
 • mag. Damijan Špes, Davčna hiša Bilans d.o.o.: Problematika pri pridobivanju ID številke za namene DDV
 • Aleš Budja, univ. dipl. prav., Davčno in pravno svetovanje Budja, Aleš Budja s.p., poslovni sekretar Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije: Napake pri davčnih pregledih, ki jih delajo računovodje
 • Nataša Colnar, NLB d.d.: Pomen sodelovanja računovodij in banke pri realizaciji poslovnih načrtov komitenta
 • Petra Mlakar, Modri nasvet d.o.o.: Davčne posledice globalizacije trga
 • Boštjan Romih, radijski in televizijski voditelj in predavatelj, Šola Povej naGlas: Retorika v poslovnem svetu


Zbornik prispevkov 18. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2016 


 • Jana Ahčin: FURS – dve leti od ustanovitve
 • Andreja Bajuk Mušič: Novosti na področju SRS in PSR
 • mag. Mojca Kunšek: Spremembe ZGD v povezavi s pripravo in oddajo letnih poročil za leto 2016
 • mag. Damijan Špes: Davčne utaje fizičnih oseb na področju DDV – nevednost, neznanje ali preprosto le ... mentaliteta?
 • Helena Polic Kosi: Naj bo obisk inšpektorja za delo izziv za delodajalce
 • Mateja Babič: Napoteni delavci v tujino in davčne posledice
 • Siniša Mitrović: Kako postopati pri izvajanju konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov (primeri iz prakse)?


Zbornik prispevkov 19. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2017 

 • Natalija Kunstek: Promocija zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika
 • mag. Andreja Bajuk Mušič: Razlike med SRS/MSRP in kaj nas čaka v prihodnjih letih
 • Mateja Ahej: Vrednotenje podjetja in kako načrtovati izstop
 • Mira Roppa: Kriptovalute − valuta prihodnosti v knjigah danes
 • Martin de Bie: Prihodnost računovodstva se ne konča, ampak začne z digitalizacijo
 • mag. Damijan Špes: Prenos podjetja za namene DDV – 3 x joj ni dovolj!
 • mag. Blaž Pate: Ugotavljanje rezidentskega statusa – aktualna praksa in rešitve
 • dr. Rok Bojanc: Kaj prinašajo novi predpisi o varovanju podatkov
 • mag. Mitja Černe: Pasti poslovanja z gotovino in osebni davčni pregledi


Zbornik prispevkov 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2018 

 • ​dr. Nataša Pirc Musar: Pravila varstva osebnih podatkov na primeru izvajalca računovodskih storitev
 • mag. Tadeja Rupnik: Kripto valute – računovodski in davčni vidik 
 • mag. Helena Polič Kosi: Napotitev na delo v tujino s pravnega vidika
 • Damjan Pal: Operativni dajatveni vidik napotenih delavcev 
 • Andreja Bajuk Mušič: Računovodenje najemov po novem
 • Maja Bohorič Rade: Oddelitve – pravni, davčni in računovodski vidik
 • mag. Tanja Urbanija: Več različnih ddv številk in evidentiranje
 • mag. Barbara Guzina: Davčni odtegljaji – praktični primeri
 • Patricija Pergar: Povezane osebe pri normircih
 • dr. Željko Ćurić: Vodenje sebe in drugih v kriznih situacijah

 

Zbornik prispevkov 21. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2019

 • ​Tilen Božič: Spremembe trga dela z načrtovanimi spremembami ZPIZ, ki jih mora poznati izvajalec računovodskih storitev
 • Petra Brus: Novosti v zakonodaji
 • Tamara Kek, MF: Pogodbe o zaposlitvi
 • mag. Tadeja Rupnik, MF: Davčne posledice sprememb pri najemih in prihodkih po MSRP in SRS
 • Tomaž Borštner: PSD2 direktiva in takojšna plačila
 • mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe 2020
 • Domen Rozman, Dunkil Devils: Moč ekipe - skrivnost uspeha
 • Marija Tomc Muc: Računovodski in davčni vidik slabitev
 • Matija Mazalović: Prodaja terjatev preko nove aplikacije - varno, sodobno in hitro do denarja
 • Uroš Jeftič: Civilna in kazenska odgovornost računovodskih servisov – pregled in analiza sodne prakse
 • dr. Aleš Kobal: Problematika davčno pravne kvalifikacije plačil za prodane lastne poslovne deleže kot prikritih izplačil dobička v smislu določb veljavne dohodninske zakonodaje

 


e-Zbornik prispevkov 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2020

 

 

 • Bojan Ivanc, GZS: Krvna slika gospodarstva v letu COVID-19
 • mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe v 2021 ter aktualne sodbe
 • mag. Barbara Guzina: Oddelitev nepremičnin - davčno pravni vidik
 • Ksenija Prosen: Oddelitev nepremičnin - računovodski vidik
 • Tomo Senekovič: Vloga računovodje pri ocenjevanju tržne vrednosti in prodaji podjetja
 • mag. Brigita Pirc: Strah - ključ za doseganje vaših sanj
 • Marija Tomc Muc: Računovodska in davčna obravnava davčnih pomoči
 • Tamara Kek: Delovni čas kot obvezna sestavina urejanja delovnopravnega razmerja
 • mag. Sabina Lamut: Vpliv sprememb ZPIZ na dvojni status upokojencev, prokuristov skozi primere
 • Dejan Pristovnik, NLB d.d.: Z roko v roki skozi čase sprememb
 • Mateja Babič: Obveznosti računovodij pri prepoznavanju in poročanju o čezmejnih aranžmajih - DAC6


e-Zbornik prispevkov 23. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2021

 

 

 • mag. Tina Humar: Izzivi na področju davčne politike
 • dr. Katja Triler Vrtovec: Projekt vzpostavitve Uradnega registra Republike Slovenije
 • Iva Inkret Markovinovič: Poslovna goljufija - odgovornost za kaznivo dejanje v praksi
 • Ksenija Prosen: Evidentiranje prihodkov in vpliv na kazalnike
 • Marija Tomc Muc: Praktična uporabnost in pasti analize bilanc s pomočjo nekaterih najpogostejših kazalnikov I
 • Rade Obradović: Praktična uporabnost in pasti analize bilanc s pomočjo nekaterih najpogostejših kazalnikov II
 • dr. Rok Bojanc: Kaj predlog novega zakona o izmenjavi e-računov predstavlja za podjetja
 • mag. Sabina Lamut: Opravljanje dela v tujini skozi davčni in pravni vidik
 • Aljoša Bagola: Kako biti v redu
 • mag. Andreja Bajuk Mušič: Popravki COVID napaka - računovodski in davčni vidik
 • Tamara Kek: Obdavčitev dednopravnih pogodb in dedovanja
 • Katja Sagadin, NLB d.d.: Pogled banke na poslovanje mikro podjetij
 • mag. Tanja Urbanija: DDV novosti in novejša sodna praksa ter napovedane spremembe v 2022


e-Zbornik prispevkov 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2022 

 

 

 • Tilen Božič: Novosti v zakonodaji - usmeritve
 • mag. Saša Jerman: DDPO spremembe za leto 2022 iz prakse
 • Petra Mlakar: Predvidene spremembe dohodnine in vpliv na obdavčitev kapitala
 • mag. Andreja Mušič: Evidenca zabilančnih sredstev in obveznosti
 • Marija Tomc Muc: Aktualni izzivi evidentiranja in vrednotenja zalog
 • Anka Rode: Zaposlovanje tujcev iz prakse
 • Polona Požgan: Prijazno je biti prijazen
 • Ksenija Prosen: Obračun nadomestil pri obračunu plač
 • dr. Tatjana Stanimirović: Nefinančno poročanje - danes in jutri
 • Silva Koritnik Rakela: Kdaj neopredmeteno sredstvo in kdaj strošek
 • Nataša Mištrafović, NLB d.d.: Zeleno financiranje in digitalno poslovanje v NLB d.d.
 • mag. Tanja Urbanija: DDV prodaja in montaža v tujini ter dobava in montaža tujca pri nas