Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 18. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev


četrtek, 6. oktobra 2016

09.00–09.30 Registracija
09.30–10.00
Otvoritev in pozdravni govor
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Marjan Mačkošek, predsednik GZS
Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance
10.00–10.30
Jana Ahčin, generalna direktorica FURS
FURS - dve leti od ustanovitve
Minili sta dve leti od združitve Carinske in Davčne uprave RS v Finančno upravo RS. V fazi procesa združitve je bil 2014 najprej na novo organiziran Generalni finančni urad, s 1. 1. 2015 so se združili še bivši carinski in davčni uradi v 16 finančnih uradov. Na podlagi nove organizacije je Finančna uprava RS z delitvijo na posredne in neposredne davke, vzpostavitvijo oddelkov za informiranje in register in uvedbo kompetenčnih centrov za izvajanje posameznih nalog vzpostavila boljšo podlago za povečanje deleža prostovoljno pobranih davkov, boljše in hitrejše nudenje informacij zavezancem, enakopravno obravnavo zavezancev ter učinkovit nadzor. Učinki združitve se odražajo v povečanju pobranih javno-finančnih prihodkov, zmanjšanju dolga do Finančne uprave RS in zmanjšanju sredstev porabljenih za delovanje Finančne uprave RS.
10.30–10.42 Predavanje platinastega sponzorja
Tadej Smogavec, Telekom Slovenije, d.d.; Datalab SI d.o.o. in partner dogodka Telekom Slovenije, d.d. 
Kaj bi moral vsak računovodja vedeti o digitalizaciji poslovnega okolja, pa si ne upa vprašati
10.42–11.22
Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za finance
Aktualne in predvidene davčne reforme
Predstavnik Ministrstva za finance bo predstavil aktualno problematiko.
11.22–12.08 odmor
12.08–12.20 Predavanje platinastega sponzorja
Boštjan Papež, Micopy d.o.o.
Ne lomite nohtov, uporabite sir
12.20–13.20
Andreja Bajuk Mušič, svetovalka na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev
Novosti na področju SRS in PSR
SRS 2016, ki jih organizacije uporabljajo za poslovna leta po 1. januarju 2016, so prinesli tako konceptualne kot vsebinske spremembe. Poenotena je računovodska obravnava poslovnih dogodkov pri vseh organizacijah ne glede na pravno organizacijsko obliko, v kateri delujejo. SRS 2016 omejujejo vrednotenje po pošteni vrednosti, zato lahko rečemo, da se vračajo k vrednotenju po izvirni vrednosti. Z delitvijo med SRS in PSR pa se vzpostavlja ločnica med računovodskimi standardi kot obveznimi pravili računovodenja in pravili skrbnega računovodenja kot dobro poslovno prakso.
13.20–13.40 Predavanje diamantnega sponzorja
Helena Belingar, NLB d.d. 
Kako zavarovati svoja plačila in pogodbene obveznosti, upravljati s terjatvami in optimizirati obratni kapital
Ključ do uspešnega poslovanja je dvoje; uporaba instrumentov, ki zmanjšujejo plačilna, izvedbena in druga tveganja, ki nastajajo v procesu od proizvodnje do prodaje in plačila ter kako svoje terjatve čim prej spremeniti v denar. Spoznali bomo produkte in strukture, ki vse navedeno omogočajo vsem udeležencem v dobavni verigi.
13.40–14.10
mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Spremembe ZGD v povezavi s pripravo in oddajo letnih poročil za leto 2016
Novela ZGD-1I je s prenosom Računovodske direktive v slovenski pravni red spremenila velikostne razrede gospodarskih družb in skupin ter spremenila ali na novo določila tudi nekatera druga določila na področju letnih poročil. Posledično s tem so se spremenili Slovenski računovodski standardi, ki so omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe javnega prava. Temu sledijo tudi spletne rešitve AJPES za predložitev letnega poročila, prav tako pa bodo predstavljene druge poročevalske obveznosti in dileme opredeljevanja do velikosti in poročanja, do katerih lahko prihaja v praksi.
14.10–15.25 kosilo
15.25–15.35
Pozdravni govor
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
15.35–17.30
Okrogla miza 
PRIPRAVITE SE NA VELIKI POK: DIGITALNA TRANSFORMACIJA RAČUNOVODSKIH STORITEV
Digitalizacija je strateška usmeritev EU za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Na okrogli mizi bodo izpostavljene izboljšave in priložnosti, ki jih digitalizacija odpira izvajalcem računovodskih storitev. Obravnavali bomo vpliv digitalizacije na poklic računovodje oz. knjigovodje, organizacijo, delovne procese in storitve za stranke. Poskusili bomo najti odgovore na številne izzive, od internega razvoja vašega podjetja do podpore novim poslovnim modelom, ki jih prav zaradi digitalizacije uvajajo naročniki vaših storitev.

Govorci: 
- Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov
- Igor Zorko, podpredsednik GZS, Predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS
- dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
- Ksenija Prosen, članica Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov
- mag. Marko Bohar, samostojni svetovalec Zbornice elektronske in elektroindustrije
Moderator: Neven Škrokov, član Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov              
19.00–21.00 Večerja in podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21.00–2.00 Družabni večer z Manco Špik in glasbeno skupino Victory
   

petek, 7. oktobra 2016

10.00–10.40
mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec
Davčne utaje fizičnih oseb na področju DDV – nevednost, neznanje ali preprosto le ... mentaliteta?
• opravljanje gospodarske dejavnosti fizičnih oseb za namene DDV v različnih pojavnih oblikah – najpogostejše napake zaradi neizpolnitve davčnih obveznosti s področja DDV;
• mali davčni zavezanci – vpliv sedeža/stalnega prebivališča na opredelitev opravljanju ekonomske dejavnosti za namene DDV v Sloveniji in drugih državah članicah;
• vpliv (ekonomske, kapitalske, sorodstvene …) povezanosti fizičnih oseb na identifikacijo za namene DDV;
• evropska sodna praksa – ko vam na kraj pameti ne pade, da dejansko opravljate ekonomsko dejavnosti za namene DDV.
10.40–10.52 Predavanje platinastega sponzorja
Achilles d.o.o.
Kako si zagotoviti plačilo po opravljenem poslu
10.52–11.32
Helena Polič Kosi, odvetnica
Naj bo obisk inšpektorja za delo izziv za delodajalce
Predavanje bo namenjeno pregledu najpogosteje obravnavanih kršitev pri nadzoru nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje in praktičnim rešitvam, kako se izogniti tem kršitvam. Pogodba o zaposlitvi, splošni akti, delo na črno, evidence na področju dela, razporeditev delovnega časa, plačilo za delo, varnost in zdravje na delovnem mestu, so področja, ki jih najpogosteje obravnavajo inšpektorji in ugotavljajo nepravilnosti. Delodajalci lahko in tudi morajo delovna razmerja urejati na zakonit način, tako da v inšpekcijskem pregledu ne bo ugotovljenih nepravilnosti.
11.32–11.44 Predavanje platinastega sponzorja
Andrej Kocet, IN IN d.o.o. 
Dodana vrednost
Zakaj obstajajo izdelki, storitve, podjetja? Ker dodajajo vrednost svojim strankam. A je temu res tako? Ali res dodajate vrednost na vsakem koraku. A res vaše stranke dobijo najboljše ali prevladajo drugi interesi?
11.44–12.40 odmor
12.40–13.20
Mateja Babič, mednarodna davčna svetovalka
Napoteni delavci v tujino in davčne posledice 
Vedno pogosteje obstoječe stranke računovodskih servisov želijo opravljati storitve na trgih drugih držav članic EU in se obračajo na slovenske računovodje, da jim pri tem pomagajo. Namen slovenskega računovodskega servisa ni v neposredni podpori stranki na tujem trgu, temveč na pravih vprašanjih, ki jih morajo računovodski servisi zastavljati strankam v zvezi s poslovanjem v tujini, da lahko zagotavljajo pravilno vodenje in spremljanje poslovanja v Sloveniji. V tem predavanju bomo na podlagi praktičnih izkušenj predstavili okvirne zahteve in prve korake, ki so potrebni za zakonsko skladno poslovanje na trgih Nemčije. Glavni poudarek bo na dvojni (ne)obdavčitvi plač za napotene delavce, pravilnemu upoštevanju v tujini plačane akontacije dohodnine od plač, določitvi poslovne enote slovenskega podjetja za davčne namene v tujini in predstavitvi aktualnih tolmačenj naših in nemških davčnih organov na izbranih področjih.
13.20–13.32 Predavanje platinastega sponzorja
Saša Podpeskar, specialistka za trženje, SID banka d.d.
Financiranje za kapitalsko krepitev MSP
13.32–14.12
Siniša Mitrović, specialist s področja mednarodnega obdavčevanja
Kako postopati pri izvajanju konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov (primeri iz prakse)?
Pri izvajanju dvostranskih meddržavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja je potrebno kar nekaj posebnega znanja s področja temeljnih principov mednarodnega obdavčevanja, domače in tuje davčne zakonodaje ter poznavanja dodatnih postopkov in pravic, ki jih omogočajo meddržavne konvencije. S prispevkom bomo preko praktičnih primerov osvetlili izvajanje tovrstnih konvencij pri posameznih vrstah dohodkov ter osvetlili nekatere dodatne postopke.
14.12–15.40 kosilo
15.40–17.10
Miran Stanovnik, mednarodni motivacijski govorec
Pogovor s puščavskim lisjakom, deljenje izkušenj
… puščavski lisjak ni od nekdaj motorist. Začel je kot atlet in se do danes znašel v veliko vlogah, iz katerih prihajajo izkušnje, ki jih bomo skupaj osvetlili in se pogovarjali o njih. Vse skupaj se bo začelo s kratkim video prikazom dirke Dakar 2015, ki ga je posebno zanj pripravila tv hiša Eurosport in kjer se vidi, v kakšnih okoliščinah se znajdejo tekmovalci. Videli bomo, da so uspešne poslovne, športne in življenjske poti običajno postavljene na podobne temelje in za vse veljajo podobna načela. Ne gre samo za predavanje, ampak tudi za prijetno druženje in pogovor.
17.10–17.15
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
Zaključek 18. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Programski odbor 18. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev:

  • Tomaž Okorn
  • Valentina Zupan
  • Branka Artnak
  • Nadja Hrvatin


Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca
tukaj.