Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Program 23. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

"Skupaj ustvarjamo prakso brez ovir"

četrtek, 7. oktober 2021

08:45 – 09:30 Registracija
Sponzor registracije  
09:30 – 10:00

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov
mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
10:00 – 10:20

Izzivi na področju davčne politike

mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance

10:20 – 10:40

Projekt vzpostavitve Uradnega registra Republike Slovenije

dr. Katja Triler Vrtovec, državna sekretarka za področje debirokratizacije

Projekt vzpostavitve Uradnega registra Republike Slovenije (v nadaljevanju Register) je nosilni projekt prvega paketa debirokratizacije. Namen projekta je vzpostaviti register uradno prečiščenih besedil državnih predpisov v Sloveniji. Od obstoječega informativnega Pravno-informacijskega sistema se bo razlikoval po tem, da bo za Uradni register veljalo načelo zaupanja. To pomeni, da bo država odškodninsko odgovorna za morebitno nastalo škodo zaradi razhajanja med sprejetim izvirnikom državnega predpisa, osnovnim besedilom državnega predpisa ali besedilom sprememb oziroma dopolnitev državnega predpisa, ki je bilo objavljeno v uradnem listu – uredbeni del, in uradno prečiščenim besedilom državnega predpisa, ki bo razvidno iz Registra. Register bo predstavljal četrto zbirko v upravljanju javnega podjetja Uradni list, d. o. o., ki se bo od obstoječega kronološkega Uradnega lista razlikoval po tem, da bodo v njem predpisi razvrščeni po hierarhiji in tematiki. Posamezna zakonska določba se bo pojavila v Registru z dnem začetka njene veljavnosti in bo izbrisana iz Registra z dnem prenehanja njene veljavnosti, prek vnosa določenega datuma pa bo mogoč vpogled tudi v pretekle posnetke pravnega reda, ki so veljali na izbrani pretekli dan.

10:40 – 10:50

Sponzorsko predavanje Pronet, Kranj, d.o.o.: Računovodski "boks"

Slavko Frelih, direktor operative in Janez Vengušt, vodja digitalnih poslovnih rešitev in projektov, Pronet, Kranj, d.o.o.
10:50 – 11:00  Minutke za zdravje

11:00 – 11:50

Poslovna goljufija - odgovornost za kaznivo dejanje v praksi

Iva Inkret Markovinovič, odvetnica

V okviru predavanja bo predstavljeno kaznivo dejanje poslovne goljufije ter nato preko primerov pojasnjeno kdo, kdaj in kako ga lahko stori oz. kdaj je storilec odgovoren in kdaj ni (opredelitev zakonskega znaka preslepitve preko primerov). Preko sodne prakse oz. primerov bodo podani praktični nasveti za vsakodnevno poslovanje, tako za oškodovance (upnike) kot dolžnike, ki lahko posameznika razbremenijo odgovornosti oz. oškodovancu pomagajo v primeru sodnega postopka. Tekom predavanja bodo pojasnjena tudi razmerja med različnimi vrstami postopka (izvršilni, odškodninski - pravdni in kazenski), osnovne značilnosti postopkov, praktično na kratko predstavljen njihov potek ter posledice postopkov (predpisane kazni).    

11:50 – 13:35 Kosilo v penzionski restavraciji

13:35 – 14:05

Evidentiranje prihodkov in vpliv na kazalnike

Ksenija Prosen, Rocon d.o.o.
Pravilno evidentiranje prihodkov ima vpliv tako na poslovni izid podjetja, kot tudi na davčno osnovo. Če je za davčni obračun pomembno le, da so prihodki v določenem poslovnem letu evidentirani v pravilni višini, pa je za izkaz poslovnega izida pomembno tudi, da so prihodki pravilno razvrščeni glede na to iz katerega naslova so nastali. Določene vrste prihodkov uporabljamo pri izračunavanju kazalnikov poslovanja, ki so osnova za določanje bonitete podjetja. V zadnjem letu pa smo pravilnemu evidentiranju prihodkov namenili posebno pozornost, saj je bil upad prihodkov od prodaje kriterij za opredelitev podjetja v težavah, ki je bilo upravičeno do državnih pomoči.
14:05 – 14:15

Sponzorsko predavanje SAOP d.o.o.: Kako po nesreči ustanoviti plesni klub?

Uroš Leban, direktor prodaje in marketinga v skupini SAOP

14:15 – 15:05

Praktična uporabnost in pasti analize bilanc s pomočjo nekaterih najpogostejših kazalnikov

Marija Tomc Muc, Bonus akademija d.o.o. in Rade Obradović, Rocon, Poslovno svetovanje, Rade Obradović, s.p.

Analiza računovodskih izkazov je čudovito orodje. Z njo računovodje nismo samo evidentičarji preteklih poslovnih dogodkov in obračunovalci davčnih obveznosti, ampak nepogrešljivi soodločevalci pri poslovnih odločitvah. Kako nam torej podatki o preteklih poslovnih dogodkih pomagajo pri sprejemanju boljših odločitev v prihodnosti? V prispevku bomo pogledali, kaj nam povedo, in tudi, kaj nam skrijejo, nekateri najbolj pogosti računovodski kazalniki in računovodske kategorije: EBIT, EBITDA, bruto dodana vrednost, ROE, kazalniki likvidnosti in nekateri drugi.

15:05 – 15:25

Kaj predlog novega zakona o izmenjavi e-računov predstavlja za podjetja

dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o.
Predavanje osvetljuje trenutno stanje na področju uporabe elektronskih računov v Sloveniji v luči predloga zakona o izmenjavi e-računov. Zakon prinaša obvezno izmenjavo e-računov in fiskalizacijo računa za vse gospodarske subjekte. Predavanje bo osredotočeno na konkretne primere, kaj zahteve predloga zakona pomenijo za podjetja.

15:25 – 16:10 Odmor - mreženje s pokrovitelji in udeleženci

16:10 – 16:20

Sponzorsko predavanje HALCOM d.d.: Povečajte varnost in zadovoljstvo poslovanja vaših strank

Andreja Črešnar Šum, direktorica produktnega managementa in Ljiljana Babić, produktna vodja

16:20 – 17:20

Opravljanje dela v tujini skozi davčni in pravni vidik

mag. Sabina Lamut, LamutS d.o.o.
Soočili se boste z izzivi , ki jih imajo slovenski rezidenti, ki opravljajo delo (delovno razmerje, dejavnost) v tujini s poudarkom na davčnem vidiku določil ZDoh-2 in drugih davčnih zakonov in seznanili se boste z možnimi rešitvami glede čas opravljanja dela v tujini in vplivom rezidentskega statusa na obdavčitev. Dohodki z virom v tujini so namreč lahko predmet prijave tudi v RS in zahtevajo ne samo prijavo dohodkov temveč tudi vlaganje napovedi na podlagi obrazložitev FURS-a.
19:00 – 21:00 Večerja, podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21:00 – 

Družabni večer z glasbeno skupino Mambo Kings

Sponzor večernega presenečenja  petek, 8. oktober 2021
09:00 – 09:45

Kako biti v redu

Aljoša Bagola, slovenski kreativni direktor in avtor knjižne uspešnice "Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke"
Uvodni del se osredotoča na naš ustroj, kjer prikažem moč naših primarnih preživetvenih vzorcev in preprostost vplivanja sodobnih tehnologij na naše odločanje. Sledi razkrivanje vzorcev delovanja, ki vodijo v izčrpanost in izgorelost, kjer razkrijem tudi svoje izkušnje s slednjo. Nato predstavim formulo za upravljanje z življenjskim zadovoljstvom. Osrednji del je namenjen odgovorni uporabi družbenih medijev in prikazu njihovih stranskih učinkov na politiko, ekonomijo, kreativnost in počutje. V zaključnem delu predstavim vpliv novičarskih oddaj, trendov in oglaševanja na oblikovanje vsiljenih prepričanj in pričakovanj, ter zaključim še s sodobnim konceptom ljubezni, ki jo oblikuje Hollywood.

09:45 – 10:35

Popravki COVID napak - računovodski in davčni vidik

mag. Andreja Bajuk Mušič, Zveza RFR

COVID-19 je s poslovnega vidika v računovodskih izkazih družb povzročil kar nekaj poslovnih dogodkov, ki so pod vprašaj postavili pravilnost knjiženja povsem običajnih dogodkov kot je pripoznanje stroška plač. Po drugi strani pa so prejete državne pomoči za odpravo posledic epidemije od družb zahtevale jasno presojo gotovosti njenega prejema, vključno z morebitnim neizpolnjevanjem pogojev, ki vodijo do tega, da mora družba prejeta sredstva državne pomoči vrniti. Napačno pripoznavanje teh poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih zahteva popravke, ti pa imajo lahko tudi vpliv na davčne obveznosti družbe.


10:35 - 10:45

Sponzorsko predavanje Datalab SI d.o.o.: Pogled naprej. Kaj nas čaka po COVID obdobju?

Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalab
10:45 – 11:35 Odmor
11:35 – 12:25

Obdavčitev dednopravnih pogodb in dedovanja

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d.o.o.
Vsak posameznik se v življenju sreča z vprašanjem urejanja dednopravnih razmerij. Režim prenosa premoženja na dediče se lahko določi in tudi izvede že med življenjem zapustnika s sklenitvijo različnih dednopravnih pogodb, ki jih ureja Obligacijski zakonik. Sklepanje takšnih civilnih pogodb pa ima različne posledice na davčnem področju, ki jih je treba imeti pred očmi že v času sklepanja pogodb. V predavanju bodo predstavljene tako tipične dednopravne pogodbe civilnega prava (pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba) in njihovi učinki na davčnem področju, kot tudi prenos zapuščine na zakonite ali oporočne dediče po smrti zapustnika in obdavčitev dedovanja.

12:25 – 13:00

Sponzorsko predavanje NLB d.d.: Pogled banke na poslovanje mikro podjetij

Katja Sagadin, NLB d.d.
13:00 – 14:30 Kosilo v penzionski restavraciji
14:30 – 15:20

DDV novosti in novejša sodna praksa ter napovedane spremembe v 2022

mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o.
DDV spremembe pri e- poslovanju smo ravno dobro začeli uporabljati in sedaj ugotavljamo, da je vpliv precej širši kot samo na e-poslovanje, saj vpliva tako na dela na nepremičninah v tujini kot tudi na oddajanje apartmajev v tujini, kadar to zaračunamo fizični osebi. Spremembe, ki nas čakajo v novem letu se nanašajo predvsem za zmanjšanje administracije za tujce, zmanjšali bomo tudi administracijo za domače subjekte. Spremembe prinašajo tudi nekaj novih nakupov kjer bo možno odbiti DDV in morda ni daleč čas, ko bo možno izvesti prodajo brez izdanega računa.
15:20 – 15:25

Zaključek 23. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa

Preberite še: 

Varnost >>

Prijavite se lahko preko elektronskega obrazca tukaj >>


 

V primeru, da izvedba Kongresa IRS v načrtovanem terminu v skladu s takrat veljavnimi predpisi, ne bo dovoljena, se bo program Kongresa izvedel v obliki več krajših seminarjev. 
Dogodki se bodo v tem primeru izvajali v Ljubljani med oktobrom in decembrom 2021, posnetki pa bodo objavljeni na zaprtih spletnih straneh.